REGULAMENT

pentru desfasurarea adunarii generale de alegeri a organelor de  conducere  a  baroului ,
care  va avea  loc  la data  de  13 mai 2011.

 

         Art.1.-  Adunarea  generala  de  alegere  a  organelor de  conducere  a  baroului  este legal  constituita  numai  cu  prezenta  majoritatii  avocatilor  care au  dreptul  de a  participa la  adunarea  generala.
Au  dreptul  sa  participe  la  sedintele  adunarii  generale  avocatii  care  sunt inscrisi  in  Tabloul  avocatilor , cu drept  de  exercitare  a  profesiei ,  au  achitat  la  zi  taxele  si  contributiile  prevazute  de  lege  si  nu  se  afla  in  situatii  ce  atrag  incompatibilitatea  ori  suspendarea  dreptului  de  exercitiu  al  profesiei sau  dupa caz,  nu  se  afla  in  executarea  unei  sanctiuni  disciplinare.

         Art. 2.- Alegerea   organelor  de  conducere  ale  baroului  se va face  prin  vot  secret.

         Art. 3.- Alegerea  membrilor  comisiei  de  disciplina  si  a  comisiei de   cenzori –  se va face  prin  vot  deschis.

         Art. 4.-Adunarea generala a Baroului Vaslui va  alege  urmãtoarele organe ale profesiei:

              - Decanul  Baroului;
              - Consiliul Baroului, format din 8 (opt) membri  ;
             - Comisia de cenzori, formata din 3 (trei) membri ,cãrora li se adaugã 2 (doi)membri, supleanti ;
              - Comisia de disciplina, formata din 5 (cinci) membri, din care 2 (doi) supleanti.
              - Un  membru  pentru  Comisia  Superioara  de  Disciplina   a UNBR.

         Art. 5 . Candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele  conditii :

         - pentru  functia  de  decan   se  poate  inscrie  doar  avocatul   definitiv  cu  o   vechime  in  profesie  de  cel  putin  10  ani  si membru  al  baroului  de  cel  putin 5 ani;
         - pentru  functia  de  consilier  se  pot  inscrie  avocatii  definitivi  cu  o  vechime  neintrerupta  in  profesie  de  cel  putin  8 ani ;
         - avocatii   alesi   membrii  Comisiei  de  cenzori  trebuie  sa  indeplineasca  aceleasi  conditii  ca  si  consilierii ;
         - membrii  Comisiei  de  disciplina  se  aleg  dintre  avocatii  cu o  vechime  de  minimum  10  ani  in  profesie.

         Art.6.-   Candidaturile se înregistreazã la Decanatul Baroului, separat pentru fiecare demnitate in parte.

         Art.7.-  Nu  se  poate  candida  decat  pentru  o  singura  functie.

         Art.8.- Candidaturile se pot depune pana  la  data  de   13 aprilie 2011  la  sediul Baroului .
Persoana desemnata de Consiliul Baroului cu primirea cererilor de depunere a candidaturii va inregistra cererea de indata .
Cererile de înscriere în listele de candidati vor fi trecute intr-un Registru special, numerotat si stampilat.

         Art. 9.- În prima sa sedinta din cursul lunii aprilie 2011, Consiliul Baroului va constitui o Comisie de validare a candidaturilor . Comisia va fi formata  din 3 (trei) avocati definitivi, cunoscuti pentru calitatile morale si profesionale.

         Art.10.-  Dupã desemnarea Comisiei de validare a candidaturilor  în vederea înscrierii candidatilor pe   listele de candidati, Consiliul baroului va preda acesteia, pe bazã de proces-verbal, toate cererile depuse pentru inregistrarea candidaturilor, precum si  Registrul special în care au fost inregistrate candidaturile.

         Art. 11.-  Comisia de validare a candidaturilor  isi va desfasura activitatea de  la  desemnare  si  pana  la  data  de    - 13  mai   2011.
Comisia de validare a candidaturilor  îsi va alege un Presedinte iar lucrãrile de    secretariat vor fi asigurate de cãtre un membru al Comisiei.
Comisia de validare a candidaturilor  va verifica fiecare candidatura in parte, daca indeplineste conditiile stabilite de lege, statut, codul deontologic si prezentul          regulament.
Rezultatul verificãrilor va fi decis cu majoritate de voturi  si va fi consemnat intr-un proces verbal ce va cuprinde, distinct, candidatii admisi si pe cei respinsi.
Respingerea candidaturilor va trebui sã fie motivatã.
Procesul verbal va fi afisat la  data  de   15 aprilie 2011 orele 13,00 la avizierul de la sediul Baroului .

         Art. 12.- Contestatiile impotriva masurii luate de Comisia de validare a candidaturilor  vor putea fi depuse in 24 de ore de la data afisarii procesului verbal.
Contestatiile vor fi solutionate de Consiliul Baroului in cel mult 48 de ore de la implinirea termenului pentru depunerea contestatiilor.

         Art. 13.- Decizia motivatã a Consiliului privind modul de solutionare a contestatiilor va fi afisata imediat dupa sfarsitul sedintei de solutionare a contestatiilor  si   separat, se va afisa lista definitiva a candidatilor validati.

         Art. 14.-  Incepand din ziua urmatoare afisarii listei definitive a candidatilor validati, candidatii admisi isi vor putea face campanie electorala.
Campania electorala se terminã cu 48 de ore inainte de data si ora adunarii generale de alegere a organelor de conducere a baroului.

         Art.15.-  Cu 5 (cinci) zile inainte de data adunarii generale personalul administrativ desemnat de Consiliu va proceda la tiparirea buletinelor de vot pentru fiecare demnitate, sub coordonarea membrilor Comisiei de validare a candidaturilor .
Buletinele de vot vor avea culori diferite pentru fiecare demnitate.
Pe  buletinele de vot , candidatii vor fi inscrisi in ordine alfabetica.
Votul ''pentru''  se realizeaza prin lasarea intacta a numelui si prenumelui candidatului dorit; votul ''contra'' se exprima prin stergerea numelui si prenumelui candidatului nedorit.
Un proces-verbal, special întocmit, va atesta numarul de buletine de vot tiparite pentru fiecare demnitate in parte. Procesul verbal va fi certificat prin semnãturã de cãtre Presedintele Comisiei de validare a candidaturilor.
Dupã editare, buletinele de vot impreuna cu procesul verbal intocmit vor fi sigilate si preluate de cãtre Presedintele Comisiei de validare a candidaturilor  care va raspunde de integritatea buletinelor de vot.

         Art. 16.- In ziua adunarii generale persoana desemnata sa asigure integritatea buletinelor de vot le va preda Comisiei de votare desemnata de adunarea generala, pe bazã de proces verbal care va cuprinde numarul de buletine predate pentru fiecare demnitate.

         Art. 17.- Comisia de votare, dupa verificarea identitatii alegatorului  va inmâna câte un singur set de buletine de vot (pentru decan, consiliu).
Buletinele de vot ramase nedistribuite vor fi anulate de Comisia de votare, intocmindu-se un proces verbal in acest sens.

         Art. 18.- Alegãtorii isi vor exprima votul in mod secret , dupa care vor introduce buletinele de vot in urna  aflata  in sala in care se desfasoara adunarea generala.

         Art. 19.-  Dupa inchiderea operatiunilor de votare, Comisia de numarare a voturilor desemnata de Adunarea Generala va proceda la numararea lor.

         Art. 20.-  Comisia de validare a candidaturilor  si Comisia de numarare a voturilor vor fi constituite din avocati care nu candideaza pentru nici o demnitate.

         Art. 21.- Pana la 01.05.2011 serviciul secretarial al Baroului va  intocmi tabele cu avocatii cu drept de vot .

 

         Prezentul regulament a fost adoptat in sedinta consiliului din 11.03.2011.